Ochrona poczty

Uwaga ze względu na możliwość zapoznania się z treścią wiadomości e-mail przez osoby niepowołane nie zalecamy przesyłania danych stanowiących  dla Państwa szczególnie chronione tajemnice za pośrednictwem nieszyfrowanej korespondencji e-mail.

W sytuacji konieczności udzielenia wzmożonej ochrony dla wysyłanych przez nas wiadomości e-mail stosujemy podpis elektroniczny oraz szyfrowanie poczty.

Weryfikacja podpisu elektronicznego jak również odszyfrowanie poczty (plików) przez nas przesyłanych możliwe jest po zainstalowaniu przez adresata poczty na jego komputerze oprogramowania Sigillum Sign 4 Weryfikator udostępnianego przez Polskie Centrum Certyfi kacji Elektronicznej  Sigillum.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności oraz sposobu instalacji oraz pliki programu Sigillum Weryfikator do pobrania ze strony PCCE Sigillum www.sigillum.pl